List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
216 힐스테이트 범계역 모비우스 해안건축 2017. 5. 1 ~ 12. 31 2017.05.26
215 흑석8, 화성동탄 A95BL 롯데건설 2016. 6. 10 ~ 2016. 12. 30 2016.07.04
214 화성반월 e-편한세상 대림산업 2014. 10. 15 ~ 2015. 3. 31 2014.10.18
213 화성남양뉴타운 B1BL 시티프라디움 중흥종건/유선건축 2015. 3. 20 ~ 20.17. 12. 31 2015.03.23
212 화성남양뉴타운 B12BL 시티건설/HP건축 2017. 1. 5 ~12. 31 2017.02.09
211 화성남양 뉴타운 A4블럭 중흥종건/HP건축 2014. 8. 1 ~ 2014. 12. 30 2014.09.22
210 화성남양 뉴타운 14BL 시티건설/씨드건축 2015. 12. 01 ~ 2018. 12. 30 2016.01.04
209 화성남양 B4BL 중흥 S-클래스 중흥종합건설/유선건축 2014. 10. 10 ~ 2015. 6. 30 2014.10.18
208 화성남양 B12BL 중흥 S-클래스 중흥종건/HP건축 2015. 2. 1 ~ 12.31 2015.02.16
207 화성 남양뉴타운 B4BL 동광뷰웰 동광건설/유선건축 2015. 03. 10 ~ 2017. 12. 31 2015.03.23
206 화성 남양뉴타운 A4, 인천가정 6블럭 시티건설 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.05.12
205 해운대 관광리조트 개발사업 삼미건설 2015. 06. 05 ~ 2015. 12. 31 2015.06.19
204 한국후지필름 복합주거시설 한국후지필름/KCC건설/롯데CM 2016. 01. 04 ~ 2016. 6. 30 2016.02.03
203 한강신도시3차/이천설봉/서대신7구역 푸르지오 대우건설 2014. 12. 10 ~ 2015. 9. 30 2014.12.17
202 한강신도시 2차 KCC스위첸 KCC건설 2015. 06. 05 ~ 2015. 10. 30 2015.06.19
201 하남미사시티, 하남지역현안 푸르지오 대우건설 2016. 06. 10. ~ 2018. 06. 10. 2016.06.09
200 하남미사/시흥배곧 VE설계 대창건설 2017. 6. 1 ~ 12. 30 2017.06.21
199 하남미사 A6블럭 푸르지오 대우건설 2014. 6. 1 ~ 11. 30 2014.09.22
198 하남미사 A10BL 더샵 리버포레 포스코건설 2014. 8. 1 ~ 2014. 12. 30 2014.09.22
197 푸르지오/안산초지/용인수지/상계4 대우건설 2017. 02. 28 ~ 2017. 08. 31 2017.03.16
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
/ 11