List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
226 힐스테이트 범계역 모비우스 해안건축 2017. 5. 1 ~ 12. 31 2017.05.26
225 흑석8, 화성동탄 A95BL 롯데건설 2016. 6. 10 ~ 2016. 12. 30 2016.07.04
224 화성반월 e-편한세상 대림산업 2014. 10. 15 ~ 2015. 3. 31 2014.10.18
223 화성남양뉴타운 B1BL 시티프라디움 중흥종건/유선건축 2015. 3. 20 ~ 20.17. 12. 31 2015.03.23
222 화성남양뉴타운 B12BL 시티건설/HP건축 2017. 1. 5 ~12. 31 2017.02.09
221 화성남양 뉴타운 A4블럭 중흥종건/HP건축 2014. 8. 1 ~ 2014. 12. 30 2014.09.22
220 화성남양 뉴타운 14BL 시티건설/씨드건축 2015. 12. 01 ~ 2018. 12. 30 2016.01.04
219 화성남양 B4BL 중흥 S-클래스 중흥종합건설/유선건축 2014. 10. 10 ~ 2015. 6. 30 2014.10.18
218 화성남양 B12BL 중흥 S-클래스 중흥종건/HP건축 2015. 2. 1 ~ 12.31 2015.02.16
217 화성 남양뉴타운 B4BL 동광뷰웰 동광건설/유선건축 2015. 03. 10 ~ 2017. 12. 31 2015.03.23
216 화성 남양뉴타운 A4, 인천가정 6블럭 시티건설 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.05.12
215 해운대 관광리조트 개발사업 삼미건설 2015. 06. 05 ~ 2015. 12. 31 2015.06.19
214 한국후지필름 복합주거시설 한국후지필름/KCC건설/롯데CM 2016. 01. 04 ~ 2016. 6. 30 2016.02.03
213 한강신도시3차/이천설봉/서대신7구역 푸르지오 대우건설 2014. 12. 10 ~ 2015. 9. 30 2014.12.17
212 한강신도시 2차 KCC스위첸 KCC건설 2015. 06. 05 ~ 2015. 10. 30 2015.06.19
211 하남미사시티, 하남지역현안 푸르지오 대우건설 2016. 06. 10. ~ 2018. 06. 10. 2016.06.09
210 하남미사/시흥배곧 VE설계 대창건설 2017. 6. 1 ~ 12. 30 2017.06.21
209 하남미사 업무2-1 주복 대창건설 2017. 9. 10 ~ 12. 30 2017.09.29
208 하남미사 A6블럭 푸르지오 대우건설 2014. 6. 1 ~ 11. 30 2014.09.22
207 하남미사 A10BL 더샵 리버포레 포스코건설 2014. 8. 1 ~ 2014. 12. 30 2014.09.22
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Next
/ 12