List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
251 e편한세상 마산회원 대림산업 2018. 1. 5 ~ 6.30 2018.02.20
250 아상탕정 2-A1,C-1,2블럭 지반조사 신영/ANU/DA 2018. 2. 20 ~ 3. 31 2018.02.20
249 울산역 대체주차장 설계 및 감리용역 롯데울산개발(주) 2018. 1. 20 ~ 6. 30 2018.02.20
248 LG화학 공장신축부지 지반조사 LG화학/부경종건 2018. 1. 22 ~ 2. 28 2018.02.20
247 문래동 뉴스테이/선릉역 오피스텔/성남신흥재건축 롯데건설 2018. 1. 3 ~ 8. 30 2018.02.20
246 경기도신청사, 장안동데시앙 태영건설 2017. 12. 1 ~ 2018. 4. 30 2018.01.16
245 중부권 HUB 터미널 롯데건설/정일건축 2018. 1. 15 ~ 2018. 12. 30 2018.01.16
244 시티프라디움_청주동남, 신진주 시티건설 2017. 12. 1 ~ 8. 31 2018.01.16
243 e편한세상 보라매2차 대림산업 2018. 1. 3 ~ 6. 30 2018.01.16
242 현대해상 안산사옥 토목설계 컨설팅 현대산업개발 2017. 12. 1 ~ 2018. 3. 31 2018.01.16
241 e편한세상 양주4차 대림산업 2017. 12. 1 ~ 2018. 5. 30 2017.12.20
240 인덕원/성남산성역/ 아이파크 현대산업개발 2017. 12. 1 ~ 2018. 6. 30 2017.12.19
239 세종시 2-4/P2 블럭 주상복합 부원건설 2017. 12. 1 ~ 2018.65. 30 2017.12.19
238 천안성성 3차 푸르지오 대우건설 2017. 12. 1 ~ 2018. 5. 30 2017.12.19
237 과천주공/포항장성/수원고등/푸르지오 대우건설 2017. 11. 1 ~ 2018. 12. 30 2017.12.19
236 고양원흥지구 오피스텔 UAD건축/대우건설 2017. 11. 1 ~ 2018. 6. 30 2017.11.20
235 한라 웨스턴파크 송도 한라 2017. 11. 1 ~ 2018. 6. 30 2017.11.20
234 대구용계동 시티프라디움 시티건설/씨드건축 2017. 11. 1 ~ 2018. 11. 30 2017.11.20
233 e편한세상 부산만덕 대림산업 2017. 11. 1 ~ 2018. 6. 30 2017.11.20
232 개포 시영아파트 재건축 삼성물산 건설부문 2017. 10. 01 ~ 2018. 11. 30 2017.11.20
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 Next
/ 13