List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
126 은평 지웰테라스 한라/신영 2016. 02. 20 ~ 2016. 8. 31 2016.03.13
125 e편한세상/부산항(초량) 대림산업 2016. 02. 20 ~ 2016. 12. 31 2016.03.13
124 가락 시영아파트 주택재건축 현대산업개발, 삼성건설, 현대건설 2016. 03. 10 ~ 2016. 08. 31 2016.03.13
123 롯데마트 고양중산점 롯데건설 2015. 12. 01 ~ 2016. 12. 31 2016.02.03
122 한국후지필름 복합주거시설 한국후지필름/KCC건설/롯데CM 2016. 01. 04 ~ 2016. 6. 30 2016.02.03
121 전주에코시티 더샵 1,10블럭 포스코건설 2015. 11. 01 ~ 2016. 5. 31 2016.02.03
120 e편한세상 다산진건2차 S1블럭 대림산업 2015. 02. 01. ~ 2016. 7. 31 2016.02.03
119 롯데월드 잠실길 우수설계 롯데건설/롯데물산 2016. 02. 20 ~ 2016. 08. 31 2016.02.03
118 광교 택지지구 업무3블럭 한라 2015. 11. 01 ~ 2016. 1. 31 2016.01.04
117 속초청호동, 남가좌1구역 재건축 현대산업개발 2015. 12. 01 ~ 2016. 8. 31 2016.01.04
116 화성남양 뉴타운 14BL 시티건설/씨드건축 2015. 12. 01 ~ 2018. 12. 30 2016.01.04
115 안산메트로타운, 대연파크 푸르지오 대우건설 2015. 12. 01 ~ 2016. 6. 30 2016.01.04
114 송도포레스트 카운티_8공구 3BL 대림산업 2015. 12. 01 ~ 2016. 8. 31 2016.01.04
113 충주 센트럴 푸르지오 대우건설 2015. 11. 01 ~ 2016. 5. 31 2015.12.07
112 울산 불루마시티 KCC건설 2015. 12. 01 ~ 2016. 7. 31 2015.12.07
111 e편한세상 세종리버파크,테라스 위례 대림산업 2015. 12. 01 ~ 2016. 6. 30 2015.12.07
110 일산 한류월드 오피스텔 CITY건설/dmp건축 2015.12.01~2016.6.30 2015.12.07
109 시흥배곧 한라비발디3차(C5BL) 한라 2015.12.01~2016.3.31 2015.12.07
108 경주황성동 KCC스위첸 KCC건설 2015. 11. 01 ~ 2016. 4. 15 2015.11.11
107 위례드림시티, 인천서창 5BL, 창원가음6구역 대우건설 2015. 10. 15 ~ 2016. 6. 31 2015.11.11
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 Next
/ 14