List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
141 오창 센토피아 지역주택조합 롯데건설 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.05.12
140 안산 성포3단지 재건축, 반포센트럴 푸르지오 써밋 대우건설 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.05.12
139 화성 남양뉴타운 A4, 인천가정 6블럭 시티건설 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.05.12
138 e편한세상 창원자은 대림산업 2015. 05. 01. ~ 2016. 09. 30 2016.05.12
137 청주 지웰시티 푸르지오 3차 대우건설 2015. 04. 01. ~ 2016. 8. 31 2016.05.12
136 용인마북리 중앙연구소 KCC건설 2016. 03. 10. ~ 2016. 05. 15 2016.04.27
135 e편한세상 태재 대림산업 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.04.27
134 평택용죽2차 푸르지오 대우건설 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.04.27
133 아라뱃길 인천T/L 물류단지 3,4BL KCC건설 2016. 04. 01 ~ 2016. 08. 31 2016.04.15
132 안산원곡 푸르지오 신축공사 대우건설 2016. 04. 05 ~ 2016. 04. 30 2016.04.15
131 e편한세상 양주신도시 2차 대림산업 2015. 04. 01. ~ 2016. 08. 31 2016.04.15
130 롯데 대구몰 신축공사 롯데자산개발/정림건축 2015. 04. 01. ~ 2017. 12. 31 2016.04.15
129 길음2, 답십리18 주택재개발 삼성물산 건설부문 2015. 04. 01. ~ 2016. 8. 31 2016.04.15
128 GS 청주자이 GS건설 2016. 02. 20 ~ 2016. 12. 31 2016.03.13
127 포항초곡 계룡리슈빌 계룡건설 2016. 02. 20 ~ 2016. 05. 31 2016.03.13
126 은평 지웰테라스 한라/신영 2016. 02. 20 ~ 2016. 8. 31 2016.03.13
125 e편한세상/부산항(초량) 대림산업 2016. 02. 20 ~ 2016. 12. 31 2016.03.13
124 가락 시영아파트 주택재건축 현대산업개발, 삼성건설, 현대건설 2016. 03. 10 ~ 2016. 08. 31 2016.03.13
123 롯데마트 고양중산점 롯데건설 2015. 12. 01 ~ 2016. 12. 31 2016.02.03
122 한국후지필름 복합주거시설 한국후지필름/KCC건설/롯데CM 2016. 01. 04 ~ 2016. 6. 30 2016.02.03
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 Next
/ 14