List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
151 부산명지 국제신도시 주상복합 대림산업 2016. 6. 25 ~ 2016. 12. 31 2016.07.04
150 속초교동 더힐블루 주상복합 명승포럼 2016. 9. 25 ~ 2016. 12. 30 2016.07.04
149 흑석8, 화성동탄 A95BL 롯데건설 2016. 6. 10 ~ 2016. 12. 30 2016.07.04
148 안산사동 90블럭 해안건축/GS건설 2016. 7. 1 ~ 2016.12. 31 2016.07.04
147 여주천송 스위첸 KCC건설 2016. 7. 1 ~ 2016. 12. 31 2016.07.04
146 하남미사시티, 하남지역현안 푸르지오 대우건설 2016. 06. 10. ~ 2018. 06. 10. 2016.06.09
145 김해율하 2지구 시티프라디움 CITY건설/씨드건축 2016. 06. 10. ~ 2018. 06. 10. 2016.06.09
144 청주 동남지구 B-1,2블럭 시티프라디움 CITY건설/신성건축 2016. 06. 10. ~ 2018. 06. 10. 2016.06.09
143 일원현대 주택재건축 삼성래미안 삼성물산 건설부문 2016. 06. 10. ~ 2017. 06. 10. 2016.06.09
142 경주 현곡지구 B1블럭 푸르지오 대우건설 2016. 05. 10. ~ 2016. 06. 10. 2016.06.09
141 오창 센토피아 지역주택조합 롯데건설 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.05.12
140 안산 성포3단지 재건축, 반포센트럴 푸르지오 써밋 대우건설 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.05.12
139 화성 남양뉴타운 A4, 인천가정 6블럭 시티건설 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.05.12
138 e편한세상 창원자은 대림산업 2015. 05. 01. ~ 2016. 09. 30 2016.05.12
137 청주 지웰시티 푸르지오 3차 대우건설 2015. 04. 01. ~ 2016. 8. 31 2016.05.12
136 용인마북리 중앙연구소 KCC건설 2016. 03. 10. ~ 2016. 05. 15 2016.04.27
135 e편한세상 태재 대림산업 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.04.27
134 평택용죽2차 푸르지오 대우건설 2016. 04. 10. ~ 2016. 08. 31 2016.04.27
133 아라뱃길 인천T/L 물류단지 3,4BL KCC건설 2016. 04. 01 ~ 2016. 08. 31 2016.04.15
132 안산원곡 푸르지오 신축공사 대우건설 2016. 04. 05 ~ 2016. 04. 30 2016.04.15
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 Next
/ 13