List of Articles
번호 제목 발주처 용역기간 날짜
216 인천소래포구1BL/고양지축B4BL/평택비젼레이크 푸르지오 대우건설 2017. 07. 01 ~ 2018. 03. 31 2017.07.24
215 신진주E1/김해율하S3/천안불당4차 시티건설 2017. 07. 01 ~ 2019. 12. 31 2017.07.24
214 대전관저 복합문화시설 대창건설 2017. 07. 10 ~ 10. 31 2017.07.24
213 보령명천지구 B2BL 시티프라디움 시티건설/씨드건축 2017. 07. 01 ~ 2019. 12. 31 2017.07.24
212 e편한세상 부산일광 대림산업 2017. 07 01 ~ 2017. 12. 31 2017.07.24
211 시흥배곧 한라비발디 3차(5BL) 뉴신영/한라 2017. 5. 1 ~ 12. 31 2017.06.21
210 용인도시계획시설 현대산업개발 2017. 6. 1 ~ 12. 30 2017.06.21
209 하남미사/시흥배곧 VE설계 대창건설 2017. 6. 1 ~ 12. 30 2017.06.21
208 고양 삼송역 힐스테이트 피데스개발/현대건설 2017. 6. 1 ~ 6. 30 2017.06.21
207 e편한세상 고덕 대림산업 2017. 6. 1 ~ 12. 30 2017.06.21
206 김해율하/하남미사/오산센트럴/세운6-3 대우건설 2017. 05. 01 ~ 2018. 05. 30 2017.05.29
205 영종하늘도시 KCC스위첸 KCC건설 2017. 5. 26 ~ 12. 31 2017.05.29
204 힐스테이트 범계역 모비우스 해안건축 2017. 5. 1 ~ 12. 31 2017.05.26
203 롯데쇼핑몰 의왕점 롯데건설 2017. 5. 1 ~ 6. 30 2017.05.26
202 보령명천 B1 금성백조 예미지 금성백조 2017. 5. 25 ~ 12. 31 2017.05.26
201 전주만성B1/김해율하S3 시티프라디움 시티건설 2017. 03. 25 ~ 8. 31 2017.04.20
200 대구범어/연희/수지/송도 푸르지오 대우건설 2017. 3. 20 ~ 12. 31 2017.04.20
199 울산전하 공동주택 명승포럼 2017. 04. 1 ~ 12. 31 2017.04.20
198 울산송정B6BL/평택용죽 주거 신영 2017. 3. 10 ~ 5. 30 2017.04.20
197 신길뉴타운, 청주가경 I'PARK 현대산업개발 2017. 4. 1 ~ 12.31 2017.04.20
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 Next
/ 14